Định Giá Doanh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Định Giá Doanh Nghiệp

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục trình tự định giá tài sản trong tố tụng

downloadtailieu: taiday

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Luật số 15/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng tài sản công

downloadtailieu: taiday

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngầy 16/11/2017 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công

downloadtailieu: taiday

Nghị định 116/2015/NĐ-Cp ngày 11/11/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 91/2015/NĐ-Cp ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, TS tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Nghị định 41/NĐ-CP ngày 15.9.2015 về việc Bán cổ phần theo lô

downloadtailieu: taiday

Thông tư 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của TT 127/2012/TT-BTC ngày 08/8/2012

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline