Thẩm Định Giá

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Thẩm Định Giá

Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

downloadtailieu: taiday

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

downloadtailieu: taiday

Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

downloadtailieu: taiday

Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

downloadtailieu: taiday

Luật Giá

downloadtailieu: taiday

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

downloadtailieu: taiday

06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

downloadtailieu: taiday

Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 201/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC

downloadtailieu: taiday

Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline